Dementia Dynamics in Design

​​Begin 2018 is het driejarig project Dementia Dynamics in Design gestart. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. Het project is een samenwerking tussen wetenschappelijk centrum Tranzo (Tilburg University), Technische Universiteit Eindhoven, zorginstelling GGzE en netwerkorganisatie Slimmer Leven 2020.

Begin 2018 is het driejarig project Dementia Dynamics in Design gestart. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. Het project is een samenwerking tussen wetenschappelijk centrum Tranzo (Tilburg University), Technische Universiteit Eindhoven, zorginstelling GGzE en netwerkorganisatie Slimmer Leven 2020.

Aanleiding en doel

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie kan zorgen voor geheugenklachten, gedragsveranderingen en veranderingen van karakter. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat mensen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Ook kan men moeite krijgen met het bedienen van apparaten zoals mobieltjes. In het project Dementia Dynamics in Design ontwerpen en testen we nieuwe technologische oplossingen die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit doen we samen met hen en hun naasten. Het project heeft als doel:

“Begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied en hen betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen gericht op hun sociale uitdagingen.”

Uiteindelijk hopen de partners zowel een bijdrage te leveren aan de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie als een wetenschappelijke bijdrage.

Activiteiten

Binnen het project worden in drie jaar tijd verschillende activiteiten uitgevoerd om het doel te bereiken. Deze activiteiten zijn te zien in de tabel.

planning_tabel.png

Partners

Tilburg University

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevorderen ze het evidence based werken. Dit onderzoek valt onder de academische werkplaatsen Ouderen en Technological and Social Innovation for Mental Health.
Rol binnen het project: Tranzo voert het langdurige onderzoek naar de sociale gezondheid en behoeften van thuiswonende ouderen met beginnende dementie uit. Daarnaast is Tranzo verantwoordelijk voor de projectcoördinatie.

Technische Universiteit Eindhoven

Onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven is het Expertisecentrum Dementie & Technologie. In dit centrum richt men zich op het ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en bestuderen van technologische interventies voor mensen die bekend zijn met dementie. 
Rol binnen het project: TU/e zal technologische oplossingen ontwikkelen en testen met als doel de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie te ondersteunen en te verbeteren. 

GGzE 

GGzE biedt al 100 jaar zorg aan mensen die kampen met psychische klachten. Elk jaar ondersteunen ze meer dan 13.000 mensen, jong en oud, uit de regio Eindhoven en De Kempen, en uit andere delen van het land. Daarnaast is GGzE betrokken bij duurzame dementie- en innovatiegerichte initiatieven zoals Innovate Dementia, Brabantse proeftuin dementie en Playtime.
Rol binnen het project: GGzE dient in het project als klankbord voor het onderzoeksproces.

Coöperatie Slimmer Leven 2020

De Coöperatie Slimmer Leven 2020 maakt zich sterk voor het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit doen zij samen met hun meer dan 60 leden in Eindhoven en omstreken. 
Rol binnen het project: Slimmer Leven draagt zorg voor het werven van deelnemers voor het project en voor het verspreiden van de resultaten en belangrijk nieuws betreffende het project.

Gerelateerde projecten