Brainport Healthy Living Lab: werk ook mee aan de versnelling van eHealth in Brabant!

Door: Moniek Falck op 09-07-2015

Verschillende (zorg)partijen in de regio Brainport hebben de ambitie uitgesproken gezamenlijk hun schouders te zetten onder het inrichten van een grootschalig Living Lab. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Slimmer Leven 2020 op 18 juni jl. zijn hiervan de eerste contouren gepresenteerd. Dit Living Lab zal zich richten op 3 pijlers: 1) ondersteuning en samenwerking rond implementatie en gebruik van eHealth technologie, 2) uitwisseling van data en 3) ontwikkeling en gebruik van gemeenschappelijke ICT-infrastructuur in de zorgketens.

Samen met gebruikers ontwikkelen

In het ‘Brainport Healthy Living Lab’ wordt actief geëxperimenteerd met de implementatie van beschikbare technologische en sociale innovaties die vitaliteit, gezond ouder worden en zorg voor mensen verbeteren. Steeds meer organisaties in de regio zien de aanpak van Living Labs – het samen met gebruikers ontwikkelen van innovatieve producten en diensten – als zeer essentieel, en zelfs als de sleutel tot daadwerkelijk succesvolle implementatie van innovaties.

Het doel van Brainport Healthy Living Lab is om mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te laten participeren: maatschappelijk en economisch. Naast het bouwen aan een gemeenschappelijke regio-brede infrastructuur ligt tevens de nadruk op implementatie en opschaling van reeds ontwikkelde technologie/innovaties.

Organisatie initiatief Brainport Healthy Living Lab

Onder leiding van Hans de Jong (Philips Healthcare Benelux) en Nienke Meijer (Fontys) is een pluriforme stuurgroep van 10 betrokken partijen actief. Allen leden van de coöperatie Slimmer Leven 2020, maar samengesteld op uitnodiging van het Stichtingsbestuur van Brainport. In de lopende projectvoorbereidingsfase wordt de propositie van het Brainport Healthy Living Lab nader uitgewerkt. Het opdrachtgeverschap ligt bij de zorgaanbieders en de cliënten, zodat de patiënt of burger te allen tijde centraal staat. Vooralsnog is dit geen uitgekristalliseerd plan, maar draagt het in zijn karakter een enorme ambitie die landelijk en zelfs daarbuiten zijn impact zal kennen. Een zeer goed moment om de ontwikkelingen met de leden van Slimmer Leven 2020 nader te delen en uw inbreng te vragen.

Context regio Brainport: Next Generation

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) is het initiatief Brainport Healthy Living Lab van de stichting Brainport voor het eerst met de leden besproken. Peter Portheine, directeur coöperatie Slimmer Leven 2020, trapte af met een korte introductie over Brainport Next Generation. Met deze strategie wil de regio ook in de toekomst voorop blijven lopen als succesvolle ‘hotspot’ voor hightech maakindustrie en design. Het doel is om de regio Brainport behalve slim en sterk, vooral ook adaptief te maken om doeltreffend te reageren op de snelle veranderingen in de samenleving en de economische wereld.

Uitdagingen binnen zorg en het sociaal domein

De uitdagingen op het gebied van zorg en binnen het sociaal domein ervaren we allen dagelijks in onze werkpraktijk. Het is dan ook voor de hand liggend dat een van de initiatieven, die uit Brainport Next Generation is voortgekomen, het Brainport Healthy Living Lab is.

Projectleider Jan Rietsema schetste tijdens de ALV hoe dit initiatief is ontstaan. Na deze presentatie volgde een gesprek met de aanwezige leden waarin zowel op inhoud als proces suggesties, aandachtspunten en concrete ideeën naar voren zijn gebracht. Onderwerpen als privacy, eigenaarschap van (zorg)data, doelgroepen en randvoorwaarden voor pilots en bestaande initiatieven kwamen aan de orde.

Uit de bespreking tijdens de ALV blijkt duidelijk dat er in het netwerk van Slimmer Leven veel initiatieven bestaan die passen in de ambities van het Brainport Healthy Living Lab. Zoals we ook tijdens de ALV hebben gedaan, willen we middels deze nieuwsbrief die initiatieven ophalen die onder de vlag van het Brainport Healthy Living Lab hun momentum kunnen pakken om de projecten te versnellen.

De presentaties van de ALV vindt u hier >>

Uw inbreng gevraagd in het Brainport Healthy Living Lab

Middels een korte enquête horen we graag van u welke doelgroepen en innovaties u relevant en kansrijk acht rondom de toepassing en opschaling van eHealth. Ook kunt u aangeven welke bestaande initiatieven u zou willen inbrengen en welke katalysatoren voor opschaling daar aan kunnen bijdragen. Uw feedback en inbreng worden zeer gewaardeerd en zullen bijdragen aan het realiseren van de gemeenschappelijke ambitie voor innovaties voor de vitale mens.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Portheine, directeur coöperatie Slimmer Leven 2020 (p.portheine@slimmerleven2020.com).

Reactie toevoegen